Vagrant - CentOS, Debian i Ubuntu


#1

Wrzucam plik Vagrantfile do odpalenia dystrybucji najczęściej spotykanych na serwerach (CentOS 7, Debian 9, Ubuntu 18.04)
Może komuś się przyda do nauki czy zabawy.

servers=[
 {
  :hostname => "centos",
  :ip => "192.168.100.10",
  :box => "centos/7",
  :ram => 1024,
  :cpu => 1
 },
 {
  :hostname => "debian",
  :ip => "192.168.100.11",
  :box => "debian/stretch64",
  :ram => 1024,
  :cpu => 1
 },
 {
  :hostname => "ubuntu",
  :ip => "192.168.100.12",
  :box => "ubuntu/bionic64",
  :ram => 1024,
  :cpu => 1
 }
]


Vagrant.configure(2) do |config|
  servers.each do |machine|
    config.vm.define machine[:hostname] do |node|
      node.vm.box = machine[:box]
      node.vm.hostname = machine[:hostname]
      node.vm.network "private_network", ip: machine[:ip]
      node.vm.provider "virtualbox" do |vb|
        vb.customize ["modifyvm", :id, "--memory", machine[:ram]]
      end
    end
  end
end