Instalacja Mariadb

Po zainstalowaniu Mariadb i próbie uruchomienia wyrzucami taki błąd logi ponieżej

See "systemctl status mariadb.service" and "journalctl -xe" for details.
`
● mariadb.service - MariaDB 10.4.7 database server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2019-09-05 21:41:16 CEST; 7min ago
   Docs: man:mysqld(8)
      https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
 Process: 10206 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 10207 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||  VAR=`/usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ]  && systemctl set-environment _WSREP_START_POSITION=$VAR || exit 1 (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 10215 ExecStart=/usr/bin/mysqld $MYSQLD_OPTS $_WSREP_NEW_CLUSTER $_WSREP_START_POSITION (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 10215 (code=exited, status=1/FAILURE)
  Status: "MariaDB server is down"

wrz 05 21:41:16 scieslar-pc mysqld[10215]: 2019-09-05 21:41:16 0 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO
wrz 05 21:41:16 scieslar-pc mysqld[10215]: 2019-09-05 21:41:16 0 [ERROR] InnoDB: The innodb_system data file 'ibdata1' must be writable
wrz 05 21:41:16 scieslar-pc mysqld[10215]: 2019-09-05 21:41:16 0 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error.
wrz 05 21:41:16 scieslar-pc mysqld[10215]: 2019-09-05 21:41:16 0 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed.
wrz 05 21:41:16 scieslar-pc mysqld[10215]: 2019-09-05 21:41:16 0 [ERROR] Could not open mysql.plugin table. Some plugins may be not loaded
wrz 05 21:41:16 scieslar-pc mysqld[10215]: 2019-09-05 21:41:16 0 [ERROR] Failed to initialize plugins.
wrz 05 21:41:16 scieslar-pc mysqld[10215]: 2019-09-05 21:41:16 0 [ERROR] Aborting
wrz 05 21:41:16 scieslar-pc systemd[1]: mariadb.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
wrz 05 21:41:16 scieslar-pc systemd[1]: mariadb.service: Failed with result 'exit-code'.
wrz 05 21:41:16 scieslar-pc systemd[1]: Failed to start MariaDB 10.4.7 database server.
`
 1. Restart systemu był?
 2. Aktualizacja systemu była? Dzisiaj pojawiła się spora paczka aktualizacji - jeżeli zainstalowałeś świeży pakiet mariadb, nie zaktualizowałeś już zainstalowanych, a któryś jest używany przez mariadb, to może nie wystartować.

Używaj znaczników z sensem, bo wpis jest trudny do ogarnięcia.

https://www.archlinux.org/news/mariadb-104x-update-requires-manual-intervention/

A tutaj szybki kurs instalacji i konfiguracji mariadb :
https://wiki.archlinux.org/index.php/MariaDB/

napisałem kiedyś poradnik ( co prawda dla Debian-pochodnych ) ale konfiguracja powinna być wszędzie taka sama

Status: "MariaDB server is down"
MariaDB jest nie włączona.

sudo systemctl enable mariadb